यारेटी २११० (ला बेले)
२ x 2० PS MAN २680०2408

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
लम्बाई m मि
क्याबिन ((+ + १)
बर्थ 10 (+ + १)
WC / स्नान २ २

वर्ष: १ 1994 2015 २ / रिफिट २०१ XNUMX
चौड़ाई: 4.43 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.60 मि
पानी ट्या tank्की: .1800.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 4000.00 l
ईन्जिन: २ x 2० PS MAN २680०2408