राजकुमारी वी (58 (शीतल)
२ x 2 एचपी VOLVO D865 - 12१। HP

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई m मि
Cab केबिनहरू
((+ + १) बर्थहरू
२ २ WC / स्नान
वर्ष: १ 2004 2015 २ / रिफिट २०१ XNUMX
चौड़ाई: 4.62 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.13 मि
पानी ट्या tank्की: 473.00 50.०० l + l० l बायलर
ईन्धन ट्या tank्क: 2591.00 l
ईन्जिन: २ x 2 hp VOLVO D865 - 12 HP