पोखरीको साथ छुट्टी घर
अधिकतम people व्यक्ति
क्षेत्र: Istria / पुला

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: Istria / पुला
- समुद्रमा दूरी: m 2000 मी
- पूल मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति हप्ता 1170.- बाट