पोखरीको साथ छुट्टी घर
अधिकतम people व्यक्ति
इस्ट्रिया / कुक्सी

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: Istria / Kukci
- समुद्रमा दूरी: k किमी
- पौंडी / मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति हप्ता 1400.- बाट