पोखरीको साथ छुट्टी घर
अधिकतम people व्यक्ति
केन्द्रीय डालमटिया / Ćista वेलाइका

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: केन्द्रीय / Cista Velika
- समुद्रमा दूरी: k किमी
- पौंडी / मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति दिन 120.- बाट