पोखरी र १०० समुद्रको साथ छुट्टी घर
अधिकतम people व्यक्ति
केन्द्रीय डालमटिया / Sv.Petar

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: Zadar / Sv.Petar
- समुद्रमा दूरी: m 100 मी
- पौंडी / मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावरहरुलाई अनुमति छैन
- प्रति दिन 160.- बाट